Podstawowe wskaźniki finansowe

Wybrane Wskaźniki Finansowe01.01.2020-31.12.2020
w zł
Przychody netto ze sprzedaży3 491 289,13
Koszty działalności operacyjnej3 989 571,98
Zysk (strata) ze sprzedaży-498 282,85
Zysk (strata) brutto542 643,16
Zysk (strata) netto539 768,99
Aktywa razem7 754 728,47
Aktywa trwałe528 761,77
Aktywa obrotowe7 225 966,70
Kapitał własny6 325 245,54
Kapitał podstawowy122 400,00
Przepływy pieniężne netto z działalność operacyjnej478 999,53
Przepływy pieniężne netto z działalność inwestycyjnej0
Przepływy pieniężne netto z działalność finansowej4 593 400,00
Zmiana stanu środków pieniężnych4 640 754,97